W związku z planowanym urlopem w dniach od 10.08 do 27.08,realizacja zamówień będzie wstrzymana. W czasie urlopu preferowany kontakt mailowy, kontakt telefoniczny może być ograniczony. Prośba o zgłaszanie zapotrzebowania na towar z odpowiednim wyprzedzeniem:
Dla produktów ze statusem "w magazynie" najpóźniej do 8.08. Dla produktów ze statusem "produkt na zamówienie" zalecane do 26.07, najpóźniej do 31.07
Zamówienia złożone w tym okresie będą realizowane od 27.08 wg. kolejności wpłynięcia. Produkty wymagające sprowadzenia z zewnętrznego magazynu (status na stronie "wysyłka za 14-21 dni") otrzymane w dniach 01.08-28.08, będą realizowane od 03.09 .

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze sklepu internetowego www.gustaf.pl należącego do „gustaf” Kacper Gucma z siedzibą ul. Braci Wagów 20 lok U7, 02-791 Warszawa, Polska telefon: +48 886 040 786 e-mail: sklep.gustaf@gmail.com Regon: 141300738 NIP: 951-218-16-18, Nr rejestrowy BDO: 000024360.

 2. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. poprawnie skonfigurowana i zainstalowana przeglądarka internetowa:

Firefox – wersja 3 + wersja 8 i późniejsze lub

Chrome – wersja 17 i późniejsze lub

MSIE - wersja 7 i późniejsze lub

Opera – wersja 11 i późniejsze lub

Safari – wersja 5 i późniejsze,

 1. dostęp do sieci Internet.

W związku ze stałymi zmianami wprowadzanymi na stronie zaleca się stosowanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych, odpowiednich dla danego systemu operacyjnego.

3. Klient zobowiązany jest do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

II. Definicje

 1. gustaf” - „gustaf” Kacper Gucma z siedzibą ul. Braci Wagów 20 lok U7, 02-791 Warszawa, Polska, Regon: 141300738 NIP: 951-218-16-18, Nr rejestrowy BDO: 000024360.

 1. Dostawa – dostarczenie przez „gustaf”, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 2. Dostawca - firma kurierska z którą współpracuje „gustaf”.

 3. Klient – podmiot który dokonuje zamówienia Towaru na podstawie niniejszego Regulaminu.

 4. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

 6. Regulamin – niniejszy Regulamin, w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.gustaf.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

 8. Towar - rzecz lub rzeczy będące przedmiotem sprzedaży przeprowadzanej zgodnie z niniejszym Regulaminem, zamówiony drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu.

 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy „gustaf” a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 12. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, na podstawie którego zamawia on Towary na podstawie niniejszego Regulaminu.

III. Zamówienia

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.gustaf.pl, dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. przedmiotu zamówienia,

 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

 3. wybranej metody płatności,

 4. wybranego sposobu dostawy,

 5. przewidywanego czasu dostawy.

 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z „gustaf” Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do odbioru zamówienia oraz zapłaty ceny a także kosztów dostawy podanych w Zamówieniu.

 3. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 4. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 5. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty.

 6. W odniesieniu do Klientów będących przedsiębiorcami nie stosuje się art. 662 Kodeksu cywilnego oraz art. 682 Kodeksu cywilnego.

 7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, realizacja Zamówienia następować będzie według kolejności otrzymywanych przez „gustaf” Zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 8. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży, przewidywany czas dostawy.

IV. Płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

 2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny poprzez wybrnie jednego ze sposobów płatności:

 1. przelewem na numer konta bankowego podany w zamówieniu oraz na stronie Sklepu internetowego,

 2. system płatności internetowej podanej na stronie Sklepu internetowego,

 3. gotówką za pobraniem przy odbiorze Towaru.

V. Dostawa towaru

 1. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest w dni robocze.

 2. Dostawa realizowana jest tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i krajów Unii Europejskiej.

 3. Wysyłka Towaru realizowana jest za pośrednictwem Dostawcy z którym współpracuje „gustaf”.

 4. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w sklepie stacjonarnym w siedzibie „gustaf” w dni robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na stronie Sklepu internetowego w zakładce Kontakt, po otrzymaniu Informacji drogą mailową o możliwości odbioru zamówienia.

 5. Dostawa przesyłki następuje na adres dostawy podany przez Klienta.

 6. Koszt dostawy Towarów:

 1. przy zamówieniu poniżej 500 zł brutto koszt wysyłki zgodny z aktualnym cennikiem wysyłki ponosi Klient,

 2. przy zamówieniu powyżej 500 zł brutto koszt wysyłki nie będzie pobierany.

 1. gustaf” dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT zgodnie z wyborem Klienta.

 2. Jeżeli Klient nie odbierze zamówienia i nastąpi zwrot zamówienia do „gustaf” przez Dostawcę, „gustaf” zwraca Użytkownikowi uiszczoną wartość zamówienia w terminie 14 dni od dnia zwrotu Towaru do „gustaf” przez Dostawcę, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, przy czym w przypadku płatności kartą płatniczą - przy wpłatach gotówkowych zwrot pieniędzy nastąpi na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy.

 3. gustaf” zobowiązuję się do dostarczenia Towarów wolnych od wad.

 4. gustaf” zapewnia przygotowanie przesyłki w sposób adekwatny do jej zawartości zabezpieczający przesyłkę przed normalnymi działaniami związanymi z Dostawą.

 5. Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 6. Czas dostawy następuje zgodnie z terminami realizacji określonymi przez Dostawcę.

VI. Zwroty - odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może w terminie 14 dni w którym wszedł w posiadanie Towaru, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ww. ustawy

 2. W celu skorzystania z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa należy poinformować „gustaf” o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak zastosowanie tego wzoru nie jest wymagane.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby odstępujący Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy „gustaf” zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, jeżeli koszty te zostały pobrane (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez „gustaf”), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 6. Klient zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sprzedającemu Towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował „gustaf” o odstąpieniu od umowy.

 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 9. gustaf” może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru.

 10. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII. Reklamacja – rękojmia

 1. gustaf” zapewnia, iż oferowane Towary pozbawione są wad fizycznych i prawnych. „gustaf” jako sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może:

1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że „gustaf” niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwą zamówioną część na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez „gustaf” albo „gustaf” nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany na wolny od wad lub usunięcia wad.

2) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. „gustaf” jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

 1. Jeżeli kupującym jest konsument Kupujący może zamiast zaproponowanego przez „gustaf” usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez „gustaf”. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

 2. gustaf” może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 3. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie „gustaf” o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres „gustaf”. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa „gustaf”.

 5. .„gustaf” odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 1. gustaf” w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.

 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: sklep.gustaf@gmail.com

 3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

IX. Gwarancje

 1. Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy mogą być objęte gwarancją udzieloną przez gwaranta zgodnie z warunkami gwarancji podanymi w karcie danego Towaru.

 2. Wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji nie ogranicza praw Konsumenta wynikających z rękojmi.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest „gustaf” Kacper Gucma z siedzibą ul. Braci Wagów 20 lok U7, 02-791 Warszawa (dalej: „Administrator”);

 1. Twoje dane będą przetwarzane na podstawie RODO, w szczególności:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na: otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych, przesyłanie ankiet służących uzyskaniu opinii na temat Zamówienia;

 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy (np. realizacji procesu sprzedażowego) oraz podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia (np.: realizacja obowiązków informacyjnych);

 3. art. 6 ust. 1 lit. c wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. w celu rozpatrzenia reklamacji);

 4. art. 6 ust. 1 lit f wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji procesu zamówienia. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody.

 2. Twoje dane będą przetwarzane przez okres konieczności do obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora, nie dłużej niż do momentu ich przedawnienia lub przez okres trwania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta, dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

 3. Twoje dane mogą być ujawniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na rzecz administratora na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych świadczącym m.in. usługi serwisu technicznego, hostingu lub obsługi strony internetowej, obsługi IT, firmie kurierskiej. Dostawcy Administratora zobowiązani są do zapewnienia zabezpieczenia danych i spełnienia wymogów obowiązującego prawa związanego z ochroną danych osobowych i nie mogą wykorzystywać powierzonych danych osobowych do innych celów niż te, które są określone w umowie z Administratorem.

 4. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w dowolnym momencie.

 6. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się pod adresem e-mail: sklep.gustaf@gmail.com

 7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że, iż przetwarzanie Twoich danych narusza RODO.

XI. Informacja o zużytych bateriach i akumulatorach

 1. W sklepie stacjonarnym „gustaf” przy ul. Braci Wagów 20 lok U7, 02-791 Warszawa możecie Państwo bezpłatnie przekazać do utylizacji zużyte baterii przenośne i zużyte akumulatory przenośne.

XII. Poza sądowe dochodzenie roszczeń przez konsumentów

 1. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i rozstrzygania sporów. Zasady i warunki korzystania tych sposobów rozpatrywania dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także pozarządowych organizacji działających na rzecz ochrony konsumentów.

 2. Adresy i dane kontowe ww. instytucji oraz organizacji można znaleźć pod linkiem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

XII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Wszelkie spory wynikające na tle Regulaminu będą rozstrzygane na drodze polubownej. W przypadku braku możliwości osiągnięcia ugody, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie właściwy sąd powszechny. W przypadku Klienta nie będącego konsumentem, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby „gustaf”.

Załącznik 1

................................................ ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

gustaf” Kacper Gucma

ul. Braci Wagów 20 lok U7

02-791 Warszawa,

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

zwartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru ……………………………………………

Numer zamówienia………………… Numer dokumentu sprzedaży………….........

Numer rachunku bankowego do zwrotu………………………………………………………………….

..............................

podpis konsumenta